اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
کورش  عقدایی وابسته فرهنگی ومسئول خانه فرهنگ 9203007-9203008